نامه ای از امام زمان به یک روحانی+سند

ما از لغزش‌هایى که ازبرخى شیعیان سرمى‌‏‌زندازوقتى که بسیارى ازآنان میل به‏ بعضى ازکارهاى ناشایسته‌‏اى نموده‌‏انداطّلاع داریم.

ارزش دعا برای امام عصر

ای خدا، و ای رحمان و رحیم و ای گرداننده دل ها و چشم ها، قلب مرا در راه دینت استوار گردان.

آخرین اخبار