امام شناسانِ امام نشناس!

ای امام امت! اسمتان بر زبان همه جاری است اما رسمتان نه! بعضی ها فقط نامتان را بر زبان جاری می کنند اما کلامتان را یا بایگانی می نمایند یا درصدد تحریف آن برمی آیند یا فقط جملاتی که به مذاقشان خوش بیاید بیان می کنند و « نومن ببعض و نکفر ببعض» می شوند، زیرا اگر بخواهند گزینشی عمل نکنند و شخصیت جامع شما را با سخنانتان توصیف کنند با نوع رفتار و عملکردشان نمی سازد و خودشان را زیرسوال می برد.

آخرین اخبار