راهکارهای ترک گناه در کلام نورانی سالار شهیدان

عارف عالَم را محضر خدا می داند و او را شاهد، حاضر و ناظر بر جمیع امور، این اعتقاد نه تنها مانع صدور گناه و خلاف از او می شود بلکه سبب آسان شدن تحمّل مصائب نیز می گردد.

آخرین اخبار