امام جمعه اهل تسنن نقده:

تکفیری ها همان خوارج صدر اسلام هستند

من همیشه تأکید دارم که بین مردم شافعی و جعفری یا بقول دیگر شیعه و سنی ، کدورت یا مشکلی وجود ندارد اگر هم باشد از طرف برخی مسئولین یا اشخاصی است که اهداف مشخصی دارند و هدفشان هم بهره برداری است . البته مردم این ها و شبکه هایشان را میشناسند هر چند فعالیت ظاهریشان در راستای طرفداری از تشیع و تسنن باشد ، نزد مردم مزدوری بیش نیستند که بخاطر تفرقه فعالیت میکنند نه بخاطر خدا .

آخرین اخبار