رئیس میراث فرهنگی شهرضا:

بازار بزرگ تاریخی شهرضا پذیرای میهمانان نورزی است

رئیس میراث فرهنگی شهرضا گفت: بازار بزرگ تاریخی شهرضا در عید نوروز میزبان مسافران نوروزی است.

آخرین اخبار