معرفی آثار تاریخی شهرستان شهرضا

مسجد جامع شهرضا

مسجد جامع شهرضا یکی از زیباترین آثارتاریخی این شهرستان واقع در مرکزشهر و ورودی بازار قدیمی است.

رئیس اداره اوقاف و امورخیریه شهرضا:

امسال ۷ موقوفه جدید به موقوفات شهرضا اضافه شده است

رئیس اداره اوقاف و امورخیریه شهرضا گفت: امسال ۷ موقوفه جدید به موقوفات شهرضا اضافه شده است.

آخرین اخبار