دکمه سرخ در تلویزیون ال ای دی:

کشف یک حفره امنیتی در تلویزیون های هوشمند

بخش قابل توجهی از این تلویزیون های هوشمند توسط دستگاههای دولتی و اجرایی و برخی نهادهای مهم خریداری شده که در اتاق روسای ادارات و برخی سالنهای کنفرانس نصب شده است.

آخرین اخبار