نزدیک ترین فرد به انسان کامل در شهرری

حضرت عبدالعظیم نقل می‌کند: خدمت مولای خود امام هادی رسیدم وگفتم: ای پسر رسول خدا! مایلم دینم را به شما عرضه کنم، اگر موردپسند بود، بر آن ثابت باشم.

آخرین اخبار