الگوی مصرف آب ایران حتی در کشورهای پرآب هم نمونه ندارد

معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا گفت: به طور متوسط هر ایرانی ۲.۵ برابر متوسط سرانه مصرف آب در جهان، آب مصرف می کند در حالی که خشکسالی، تغییر اقلیم و مصرف بی رویه کشور را در شرایط بحران دسترسی به منابع آبی قرار داده است.

آخرین اخبار