وقتی بیماری «تب الگسا بازی» شدت میگیرد!

این بی اهمیتی مدیران ایرانی تا جایی پیشرفت کرده است که رتبه ارائه شده توسط الکسا به عنوان اصلی ترین شاخص فعالیت سایت های ایرانی قرار می گیرد.

آخرین اخبار