مایکروویوی که کالری غذا را می شمارد

یک شرکت آمریکایی نمونه اولیه مایکرویوی را ساخته است که می تواند تعداد کالری های غذا را بشمارد.

آخرین اخبار