شیرینی مهمانی خدا را بچشیم

پاسخ به یک سؤال مشهور در مورد عبادت

مگر در روایات نفرموده‌اند که عبادات را باید با نشاط انجام داد و اگر انسان تمایل نداشت نباید چیزی را به خود تحمیل کند؟

آخرین اخبار