محکومیت تحریم ایران از سوی ۵ نوبلیست اقتصاد

پنج نوبلیست اقتصاد تحریم‌ ایران را محکوم کردند.

آخرین اخبار