رئیس محیط زیست شهرضا:

خارج شدن شرکت پتروایمن از صنایع آلاینده

رئیس اداره محیط زیست شهرضا گفت: با درست شدن تصفیه خانه شرکت پتروایمن، سازمان محیط زیست این شرکت را از صنایع آلاینده خارج کرده است.

رئیس شبکه بهداشت شهرضا:

وضعیت دفع زباله های عفونی شهرضا نامناسب است

رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرضا گفت: در حال حاضر وضعیت دفع زباله های عفونی شهرستان شهرضا مناسب نیست.

آخرین اخبار