تلازم منطقی بودن نظام و تبعیت از رهبری

اختلافات حرمت شکن و پرده دری های بی محابا مختض نظامات سیاسی مادی و سکولاری است.

آخرین اخبار