فدراسیون، ورزشکاران را ضربه فنی می کند؛

حال جودو در ایران خوب نیست

در وزارت ورزش و جوانان اگر گوشی برای شنیدن موجود هست حداقل پیغام ورزشکاران این رشته ورزشی را دریافت کند و به فکر یک خانه تکانی اساسی در این فدراسیون باشد

آخرین اخبار