فیلم/ دعایی که چهل سال گناه را می بخشد

فرموده اند: هر کسی این دعا را بخوانه چهل سال گناهش بخشیده میشه! واقعا خدا به این با صفایی کجا دیگه میشه پیدا کرد!

آخرین اخبار