حضرت زهرا چگونه فرزندانش را خطاب میکرد؟

ایشان همواره فرزندانش را با القاب نیکو و محبت آمیز خطاب میکرد .

آخرین اخبار