شاخصه های عدالت اقتصادی مهدوی

عدالت حتی با انسانهای فاجر

یکی از کارهایی که در نظام مهدوی صورت خواهد گرفت بحث فضاسازی برای عدل است. به گونه ای که همه افراد درون جامعه مشمول آن بشوند.

آخرین اخبار