یک آیه قرآن بخوانیم؛جایگاه بهشتیان

قرآن کتابی است عظیم الشأن که ما معمولا از توجه به آن غافل بوده ایم و قلبی که در آن چیزی از قرآن نباشد، همچون خانه ویران است.

آخرین اخبار