چرا امروز بر دوش غولها ایستاده ایم؟

دست برتر امروز ایران در منطقه، ناکارآمدی تحریمها، تحمل مردم نجیب ایران، به توافقنامه و غیره، شرایطی فراهم کرد که زمینه را برای مذاکره با دست بالا فراهم کند.

آخرین اخبار