رئیس شبکه بهداشت شهرضا:

وضعیت دفع زباله های عفونی شهرضا نامناسب است

رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرضا گفت: در حال حاضر وضعیت دفع زباله های عفونی شهرستان شهرضا مناسب نیست.

آخرین اخبار