کشتی اقیانوس‌پیمای تحقیقاتی ایران، خرداد به آب انداخته می‌شود .

عضو هیأت علمی پژوهشگاه ملی اقیانوس‌شناسی و علوم جوّی گفت: کشتی اقیانوس‌پیمای تحقیقاتی برای انجام تحقیقات دریایی در خلیج فارس، خرداد به آب انداخته می‌شود.

آخرین اخبار