اقوام رئیس جمهور در دولت چه می کنند؟+جدول

آنچه در روزهای گذشته در رسانه ها منتشر شده برخی از چهره های نزدیک به رئیس جمهوری در سمت های مختلفی مشغول به کار شده اند که در آینده ای نه چندان دور می تواند به پاشنه آشیل دولت روحانی تبدیل شود.

آخرین اخبار