اولین هسته مقاومت چگونه و کجا شکل گرفت

تاسیس جنبش اسلامی امل اگرچه با هدف احیای موقعیت شیعیان در لبنان آغاز به کار کرد اما می توان این جنبش را اولین هسته ی مقاومت اسلامی در منطقه قلمداد کرد.

آخرین اخبار