چرا به امام حسن کریم می‌گویند

به خاطر بخشندگی‌ها و کارهای نیکی که از سوی امام حسن در مسیر خیر، احسان و کمک به طبقات درمانده و نیازمند انجام می‌گرفت، آن حضرت را کریم اهل بیت لقب داده‌اند.

آخرین اخبار