تحویل طومار گزاره برگ ملی با میلیونها امضای مردم ایران به وزارت خارجه

طومار گزاره برگ ملی با میلیونها امضای ایرانیان صبح امروز تحویل وزارت خارجه شد.

آخرین اخبار