زنگنه مجوز پالایشگاه خوزستان را باطل کرد

باابطال مجوز خوراک این پالایشگاه که قراربود طبق اصل ۴۴ قانون اساسی برای واگذاری به بخش خصوصی در فرابورس عرضه شود، فاقد هرگونه ارزش سرمایه گذاری شد.

آخرین اخبار