آژیر اعلام جنگ ناوگروه ارتش در خلیج عدن

دریادلان ناوشکن البرز و ناو لجستیک بوشهر هوشیار و آماده مقابله با هر تهدیدی بودند که ناگهان از بلندگوها صدای اعلام جنگ به گوش رسید.

آخرین اخبار