قضاوت زود هنگام برای سریال مهران مدیری

آیا سریال در حاشیه حرف دل مردم نسبت به برخی ناملایمات در برخی پزشک نماهاست که اینگونه پزشکان را به تحرک واداشته است.

آخرین اخبار