بهای آقای وزیر به کولی های اسپانیایی بیشتر از فرهنگ ایرانی و اسلامی/ آیا نوبت تحقیر فرهنگ به صاحب نواهای کفرآلود می رسد

اقدامات وزارت ارشاد در اعطای مجوز به شبه هنرمندان فراری در حوزه های مختلف بارها به تحقیر فرهنگ و هنر ایران و مجموعه وزارت متبوع علی جنتی انجامیده است.

آخرین اخبار