ناظر وزارت بهداشت:

مردم گرانی‌ جدید هزینه‌های درمانی را به ۱۶۹۰ گزارش دهند

مدیرکل نظارت درمان وزارت بهداشت با بیان اینکه مردم گرانی‌های هزینه‌های درمانی را به ۱۶۹۰ گزارش دهند، از اعزام اکپیپ‌های ویژه برای رسیدگی به تخلفات خبر داد

آخرین اخبار