سازمان حفاظت از محیط زیست یا سازمان انقراض محیط زیست +تصاویر

اگر برای حفظ جانوران در حال انقراض، اقدامات حمایتی مقابله با شکار شکارچیان صورت می گیرد ، چه تفاوتی میان شکارچیان ایرانی و خارجی در این مسئله وجود دارد؟

آخرین اخبار