امنیت جمهوری اسلامی ایران هدیه ای به کشورهای خاورمیانه

امنیت داخلی جمهوری اسلامی ایران در شرایطی که کشورهای منطقه در حال جنگ و درگیر ناامنی هستند، به عنوان هدیه ای برای کشورهای منطقه محسوب می شود.

آخرین اخبار