مدیرعامل انجمن حمایت از زندانیان استان اصفهان:

۵۷ درصد از زندانیان استان اصفهان متاهل و سرپرست خانواده هستند

مدیرعامل انجمن حمایت از زندانیان استان اصفهان گفت: ۵۷ درصد از زندانیان استان اصفهان متاهل و سرپرست خانواده هستند.

آخرین اخبار