وزیر اقتصاد خبر داد:

تشکیل کارگروه ویژه در وزارت اقتصاد برای متحول کردن نظام بانکی

وزیر اقتصاد گفت: کارگروهی در وزارت اقتصاد برای تحول راهبردی در نظام بانکی تشکیل شده است تا برنامه منطقی عملیاتی برای بانکها را طراحی کند.

آخرین اخبار