گذری بر تئوری های اقتصاد

درآمدی بر اقتصاد شهری؛ ارائه ابزار برای حل و فصل مسائل شهر

بعد از رشد سریع شهرنشینی به دلیل اینکه بعضی مسائل شهری نظیر جنایت، فقر، آلودگی و … ممکن‌ است در اجتماع شهری وجود داشته و تمام این مسائل تبعات و جنبه اقتصادی نیز دارد، اقتصاددانان به بررسی آنها پرداختند و سعی کردند با استفاده از ابزارهای اقتصادی آنها را بررسی و ارزیابی کنند.

رئیس شورای اسلامی شهرستان شهرضا:

ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری در روستاهای شهرضا معرفی می‌شود

رئیس شورای اسلامی شهرضا گفت: ستاد ساماندهی سرمایه‌گذاری و توسعه و اشتغال باید تشکیل شود و سایتی را برای معرفی روستاها و ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری ایجاد کنند.

مدیر موسسه رشد و خلاقیت نوآوران جوان اصفهان:

عدم توجه به بازارهای فروش، اقتصاد داخلی را ضربه پذیر کرده است

مدیر موسسه رشد و خلاقیت نوآوران جوان اصفهان گفت: بی توجهی به بازارهای فروش اقتصاد داخلی را ضربه پذیر کرده است.

آخرین اخبار