پیروی دولت یازدهم از سیاست های اقتصادی دولت سازندگی

استاد اقتصاد دانشگاه تهران اظهار داشت: در سال ۶۸ که آقای هاشمی ریاست جمهوری را بدست گرفتند سیاست های اقتصادی دوره قبل از خودشان که آقای میرحسین موسوی بودند را قبول نداشتند. به عبارتی آقای موسوی اقتصاد دولتی اجرا می کردند به نحوی که از زمان انقلاب تا سال۶۸ هیچ گونه افزایش حقوقی برای پرسنل در نظر گرفته نشد.

آخرین اخبار