آمریکا تا ۲۰۵۰ ورشکست می‌شود

زمانی که جورج بوش به مشغول برنامه‌ریزی و دلیل تراشی برای حمله به کشورهای خاورمیانه بود، گمان نمی‌کرد چند سال بعد، آمریکا در بحرانی اقتصادی فرو رود.

آخرین اخبار