نماینده مجلس؛

دولت یازدهم در ریل گذاری اقتصاد مقاومتی دچار انحراف شده است

سیدراضی نوری گفت:متاسفانه در ریل گذاری اقتصادمقاومتی در این دولت انحرافاتی صورت گرفت و خواسته های مقام معظم رهبری دراین حوزه آنگونه که مطالبه داشت محقق نشد.

آخرین اخبار