حمید گودرزی:

باور نداریم کفن جیب ندارد

حمید گودرزی معتقد است اگر قشر متمول جامعه یک‌دهم درصد از درآمدهای‌شان را هم به نیازمندان اختصاص دهند دیگر فقیری در کشور نخواهیم داشت.

آخرین اخبار