شیوه قرآن در اصلاح فرهنگی جامعه

یک عضو هیات علمی گروه روان‌شناسی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه گفت: کسی که باور به قرآن داشته باشد نسبت به نماز به معنای اقامه واقعی اهتمام می ورزد، و نماز واقعی بازدارنده از بدی ها و زشتی هاست.

آخرین اخبار