اقدام تامل برانگیز وزارت علوم در برگرداندن دانشجویان مسئله‌دار

پرونده سیاه دانشجونما‌ها؛ از فساد اخلاقی تا ترویج افکار کمونیستی و سوسیالیستی

بررسی ها نشان می دهد متاسفانه مسئولان وزارت علوم بدون در نظر گرفتن سوابق عملکرد دانشجویان محروم از تحصیل و شاید بتوان اظهار داشت با رویکردی سیاسی اقدام به پذیرش افرادی کردند که جرایم آن‌ها از فساد اخلاقی,‌قاچاق مواد مخدر و روانگردان گرفته تا ترویج افکار کمونیستی و سوسیالیستی است.

آخرین اخبار