نادر طالب زاده :

شهریورماه امسال جشنواره را باقدرت برگزار می کنیم

می خواستیم علیه شرکتهایی که با القای غلط هراس از ایران باعث شدند فشارهای نظامی و اقتصادی فراوانی به ما وارد شود شکایت کنیم اما چه شد؟ جلوی کار ما را گرفتند و حالا هم می گویند ما منحل نکردیم.

آخرین اخبار