ساخت ربات موشک انداز در دانشگاه آزاد

دانشجوی کارشناسی ارشد مکاترونیک واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی موفق به طراحی و ساخت ربات پدافند شد.

آخرین اخبار