مديركل ارشاد اصفهان:

افق فرهنگی ۱۴۰۴ شهرستان ها باید تا پایان سال ترسیم شود

مدیرکل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی اصفهان گفت: افق ١۴٠۴ در شهرستان ها ترسیم نشده و همه شهرستان ها باید تا پایان امسال با توجه به آمایش سرزمینی خود افق ١۴٠۴ را ترسیم کنند.

آخرین اخبار