مهاجمان مسلح در مشهد،شرکت کنندگان در مراسم افطاری را به رگبار بستند

شب شنبه گذشته مهمانان یک مراسم افطاری در حال خروج از رستوران بودند که ناگهان بین ۲نفر به خاطر اختلافات قبلی مشاجره لفظی رخ داد

آخرین اخبار