در جلسه افطاری کارکنان و خیرین مدرسه القرآن مطرح شد:

شایعات مطرح شده تاثیری بر اعتماد مردم به مدرسه القرآن نداشته است

مدیر مدرسه القران الکریم شهرضا گفت: از همه تقاضا دارم این شایعات را برای رضای خدا تکذیب کنند.

آخرین اخبار