ایندیپندنت گزارش داد

ممانعت لندن از انتشار اسنادی در زمینه همدستی انگلیس در سرکوب شیعیان بحرین

روزنامه ایندیپندنت گزارش داد که انگلیس در سرکوب و نقض حقوق بشر در بحرین، سرکوب مردم و سوءاستفاده جنسی از زندانیان شیعه با آل‌خلیفه هم‌دست بوده است.

آخرین اخبار