افشاگری‌های جدید از خاندان سعودی

پسر ملک‌عبدالله در فکر انتقام

متعب، پسر ملک عبدالله که خود را بازنده تقسیم قدرت می‌داند به فکر انتقام از عموزاده‌هاست. از طرف دیگر حال شاه نیز بسیار بد است.

آخرین اخبار